MeLeKLeR GeLiYoR

YECÜC VE MECÜC DECCAL AHİR ZAMAN
Deccal

Deccal ahir zamanda (dünyanın son devirlerinde) ortaya çıkacak en büyük negatif gücün adıdır. Hadislerde genelde bir kişilik olarak tasvir edilmektedir, ancak bu bir kişi olabileceği gibi, şiddete ve vahşete eğilimli, şeytani özelliklere sahip ve insanlara zulmeden bir varlıkta olabilir
Peygamber Efendimizin hadislerinde tarif ettiği ahir zaman ile büyük benzerlikler göstermektedir. Hadislerde bu dönemde fitnenin karmaşa ve bozgunculuğun,anarşinin ve şiddetin yaygınlaşacağı dünyada huzurun kalmayacağı insanların açlık fakirlik kıtlık gibi pek çok sıkıntı ile mücadele edeceği kötülüğün ve fesadın yaygınlaşacağı bildirilmiştir,Bu dönemde, karmaşa ve huzursuzluğun yaygınlaşmasına neden olan, insanları ahlaksızlığa ve kötülüğe iten, kitleleri inkara ve isyana yönlendiren, terörün ve şiddetin kaynağı haline gelen fikri altyapı ise Deccaldir. Deccalin ahlaksızlığı yaymada kullandığı metod iyiyi kötü kötüyü iyi göstermesi olacaktır. Bu konuda bildirilen hadislerden biri şöyledir
Deccal çıkar. Maiyetinde su ve ateş vardır. İnsanların su olarak gördüğü yakıcı bir ateştir. İnsanların ateş olarak gördükleri de soğuk ve tatlı bir sudur

Deccalin sisteminin mutlaka yok olacağı asla unutulmamalıdır. Oluşturduğu karmaşanın ve meydana getirdiği fitnenin boyutları her ne olursa olsun, Deccalin fikir sistemi hak olmayan tüm diğer fikir leri gibi Allahın bir kanunu gereği yenilmeye ve yok olmaya mahkumdur. Ve bu yenilgi Allahın izni ile ihlasla Allah'a yönelen ve yeryüzünde imanın ve güzel ahlakın yayılması için çaba gösterenlerin yaptıkları fikri mücadele ile gerçekleşecektir. Bu Allah'ın iman edenlere bir vaadidir. Bir Kuran ayetinde hakkın ortaya konmasının batılı yok edeceği şöyle haber verilir
(İsra Suresi Ayet 81)
Hak geldi, batıl yok oldu. Hiç şüphesiz batıl yok olucudur

Allah çok bağışlayan ve çok esirgeyendir rahmet sahibidir. Bu nedenle anarşi çıkaranların insanlara zarar vermiş olanların bu yoldan dönmek için artık çok geç diye düşünmemeleri gerekir. Anarşi ve terörden dönmek hiçbir zaman için geç değildir. Bu kişilerin yapmaları gereken samimi bir kalp ile Allaha tevbe etmeleri ve yaptıklarından tamamen vazgeçmeleridir. Allah cahillikle kötülük işleyip bunun ardından bağışlanma dileyenleri affedeceğini bir ayette şu şekilde belirtmektedir
(Enam Suresi Ayet 54)
Bizim ayetlerimize iman edenler sana geldiklerinde onlara de ki Selam olsun size. Rabbiniz rahmeti kendi üzerine yazdı ki, içinizden kim bir cehalet sonucu bir kötülük işler sonra tevbe eder ve kendini ıslah ederse şüphesiz O bağışlayandır esirgeyendir.

Nevvas ibni Seman el Kelbiden söyle demiştir Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem Deccalı zikretti ve şöyle buyurdu Ben içinizde iken Deccal çıkarsa ben onunla mücadele ederim, siz değil. Ben yok iken çıkarsa kişi nefsini müdafaa edecektir. Allah her müslüman üzerine vekildir
Sizden herkim Deccala kavuşursa Kehf suresinin başını (on ayeti) ona karşı okusun. Onlar sizi Deccalın fitnesinden korur

Dünyada kalması ne kadardır?
Dedikki :Kırk gün. Bir günü bir sene gibidir. Bir günü, bir ay gibidir. Bir günü, Cuma gibidir. Diğer günleri, sizin günleriniz gibidir


DECCAL MEKKE VE MEDİNE’YE GİREMEYECEK

Ebi Bekrete Radıyellahu anhu Resulullahtan şöyle rivayet etti.Medineye Deccalın korkusu girmeyecek. O vakitte Medine’nin yedi kapısı olup, herbir kapı üzerinde iki melek buluna caktır
DECCAL HORASANDAN ÇIKAR
Ebu Bekiris Sıddık (Radıyellahu anhu) derki Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) bize haber verdiki Deccal doğu tarafından çıkacaktır. Oraya Horasan denir. Kavimler ona tabi olacaktır
Resulullah (s.a.v)
Allahın gönderdiği bütün peygamberler ümmetlerini Deccalden sakındırmışlardır. Ben, Peygamberlerin sonuncusuyum. Sizler ümmetlerin sonuncususunuz.Muhakkak o Şam ile Irak arasından çıkacak tır Sağı solu ifsad eder,Ey Allahın kulları sabit kalın. Muhakkak ben size onun sıfatlarını vasfedeceğim ki benden evvel hiçbir peygamber onu böyle vasfetmemiştir.
*O başladığı vakitte Ben peygamberim der. Halbuki benden sonra peygamber yoktur.
* İkinci olarak derki Ben sizin rabbinizim Halbuki sizler ölmedikçe rabbinizi göremezsiniz.
*onun gözü kördür. Halbuki rabbiniz kör değildir.
*Onun iki gözü arasında kafir yazılıdır Yazıyı bilen veya bilmeyen herbir mümin onu okur
*Onun beraberinde bir bahçe ve ateş olma sı da onun fitnesindendir. Onun ateşi bahçedir bah çesi ateştir Her kim onun ateşi ile imtihan edilirse Allahtan imdad istesin ve Kehf suresinin evvelini okusun. Onun üzerine ateşi soğuk ve selametli olur Nasıl ki İbrahimin üzerine ateş böyle olmuştu.
* Bir bedeviye şöyle demeside onun fitnesindendir. Şayet sana babanı ve anneni diriltirsem benim senin rabbin olduğuma şahitlik edermisin?Bedevi evet der İki şeytan annesi ve babası suretinde gelip derler ki Ey evladım ona tabi ol Muhakkak o senin rabbindir

Yeryüzünde basmadık arazi bırakmaz, ancak Mekke ve Medine hariçtir. Kapılarından hiç birin den onlara giremez, ancak melekler onu keskin kılıçlarla karşılarlar, taki Medinenin yakınında çorak kırmızı bir araziye iner. Medine, ahalisini üç kere şiddetli şekilde sallar. İçerde münafık erkek ve kadından kimse kalmayıp hepsi çıkar. Körük demirin pisliğini dışarı attığı gibi Medine, içinde bulunan habisleri dışarı atar. Bu güne halas kurtuluş günü denir

DABBENİN AİDS iLE ALAKASI VARMI?

asrın dışa vurmuş çirkinliklerinden sadece bir tanesi aids dir.düşüncewye göre batılı tasvir etmek sakıncalıdır. hele ki konu aıds ise ve söylendiğinde yüzümüzü bile kızartan bir konuysa

aıds Dabbetül arz cüziyatının bir parçasıdır denmesi doğru olsa da, aids dabbedir demek doğru değildir, onu ayete tevil yapmak, yıkılıp gittiği zaman, ayetin ruhunu zedeleyecektir. Bugüne kadar çok hastalıklar çıktı ve insanlığı kastı kavurdu, sonra da çekip gitti. Allah devasını indirmediği bir hastalık indirmemiştir. Ebu Davutun Ümmü Seleme validemizden rivayet buyurduğu bu hadiste, her hastalık karşısında, Allahın bir de ilaç indirdiği anlatılmaktadır ve dermanı bulunmayan dert yoktur. Ölümün dermanı bulunmamaktadır Efendimiz bir de ihtiyarlığın dermanı yoktur demektedir Herkes behe mehal ihtiyarlayacak ve ölecektir. Evet ihtiyarlık ve ölümün çaresi yoktur ama bunun dışında her derde derman olabilir

(Neml 27.82)Söz üzerlerine vaki olduğu zaman onlar için yeryüzünden bir dabbe çıkarırız. Onlara kelimeolur da insanların ayetlerimize kesin olarak inanmadığını söyler.Söz gerçekleştiği zaman yeryüzünü canlandırıp dile getireceğiz. İnsanların ayetlerimize kesin olarak inanmadıklarını bir bir yüzlerine vuracak.
(Neml 27.83.84)Daha sonra ayet şöyle devam ediyor O gün her milletten ayetlerimizi yalanlayanları ayrı bir grup olarak toplayacağız. Böylece topluca huzurumuza çıkarılacaklar. Huzura çıktıkları zaman Allah Demek siz Benim ayetlerimi anlamadan dinlemeden yalanlıyordunuz Değilse ne yapıyordunuz diyecek


Yecuc ve Mecuc

Bunlar iki kabileden ibarettir bunlara dair çesitli rivayetler vardır Bunlar bozguncu, insanların hukukuna tecavüz eden kimseler di bunlarin gayet kuçuk ve pek buyuk cusseleri vardı bulundukları yer hakkında da çesitli rivayetler vardir Kuranı Kerim bunlarin ibret verici olan hallerine ve bir gun yine yeryüzüne çıkıp dağilacaklarına isaret buyurmaktadır Bu husustaki tafsilatı Allahın ilmine havale ederiz Bunlar etraftaki kavimlere saldırdıkları için kendilerine karsı Zulkarneyinin harika kabilinden bir sed yapmıs olduğu muhakkaktır Bunu Kuranı Kerim bildirmektedir
(Kehf Suresı Ayet 98) Nitekim vaktiyle bir çok yerlerde de çesit çesit sedler kal a duvarları yapılmıstır
Türkistanda Azerbeycanda iki dağ arasında harab olmus bir sed vardır ki bugün de kalıntıları görülmektedir Bu seddin arkasında Akuk Makuk adında bir kavim bulunmustur Bu sed Nusirevana veya isfendiyara nisbet olunuyor Çin kitasinda da bir takım buyuk sedler yapılmıştır Bu cümleden olarak iki yuz elli saatlik bir uzunlukta bulunan Çin seddi meshurdur Aynı sekilde yuzseksen uç tarihinde Harz kavmi Kaf dağından çıkıp Babulebvab sirvar civarinda bunulan bir derbent in ben tarafına hücum ile İslam beldelerine birçok zarar vermekteydiler Harun Resit onların üzerlerine iki ordu sevketmis ve gelip gittikleri gediği kapatmıştı Binaenaleyh Zulkarneyin de sahip olduğu pek buyuk bir kuvvetle mütenasip bir demir sed yaptırmıstır Bunu kimse inkar edemez Bu seddin bir takdir edilmis zamana kadar devam edeceğini Kuranı Kerim bildirmektedir Belki bu mukadder zaman gelmis,o sed de yıkılmıştır ve belki de henüz kesfedilmemis bir mahalde hala durmaktadır Arkasındakı iki kavmin medeniyet alemine dağılacağı da ihtimal ki kiyametin yaklasması zamanına rastlayacaktır
(Enbiya süresi Ayet 96)ıÜüHatta iza fütihat ye'cucü ve me cucü ve hüm min külli hadebiy yensilun Evet İnsanlar arasında ayrılıklar devam edecektir Yecüc ve Mecüc denilen iki büyük kabile açılıp da onları arkasında tutan sed yıkılıp da o iki taife her tepeden her yüksek mevkiden Koşmaya başlayacakları yeryüzüne yayilacaklari zamana kadar bu insanların yeryüzündeki bu muhtelif milletlerin halleri ihtilafları devam edip duracaktır

Deccal ile yecüc ve mecüc Hz. İsa döneminde yok edilecektir
Hadislerde Hz. İsanın Deccalı fikren mağlup edip yok edeceğine dair birçok açıklama bulunmaktadır. Bu konuyla ilgili bazı hadislerde şu şekilde buyurulmaktadır
İşte o sırada Allah'ın düşmanı olan Deccal Hz. İsayı görünce tuzun suda erimesi gibi erir gider (Sahih-i Müslim c 4/2221)
deccal ortalığa fitne saçarken cenabı hak mesih meryem oğlu İsayı gönderir nefesini idrak eden her kafir mutlaka yok olur İsa (a.s) Deccal ile Lüd kapısında Beytül Makdise yakın bir belde karşılaşır ve onu yok eder (İmam-ı Müslim)

Deccal birtakım yalan mucizelerle insanları kandırdığı şeytanların desteğiyle hareket ettiği ve bazı olağanüstü işler yaptığı için Deccalın yenilmesi ancak Rabbimizin çeşitli mucizeler bahşettiği kutlu peygamberi Hz. İsa vesilesiyle olacaktır. Hz. İsanın Deccalın fitnesini yok etmesi Allahın izniyle çok hızlı ve kolay olacaktır.
Peygamberimiz Hz. Muhammed hadislerinde Yecüc ve Mecücün yok edilmesinde Hz. İsanın dualarının vesile olacağını bildirmektedir.
Bir hadiste Hz. İsanın Peygamberimiz (sav)a Mirac sırasında şunları söylediği bildirilmektedir

Yecüc ve Mecüc her tepeden saldırmaya başlarlar. Ve uğradıkları her suyu içip tüketirler karşılaştıkları herşeyi bozup altüst ederler bunun üzerine halk feryad ederek Allahtan yardım diler. Ben de Hz. İsa Allah'a dua ederek Yecüc ve Mecücü öldürmesini isteyeceğim Bu duam kabul olacak ve yer onların leşleriyle pis pis kokacak. Ben Allaha tekrar dua edeceğim. Allah da bir su gönderecek ve o su onları taşıyıp denize atacaktır
(ibn-i Mace Fiten:33)

Deccalların fitneleriyle bilerek, severek isyan ve tuğyana ve Yecüc ve Mecücün anarşistliği ile fesada ve canavarlığa giden ve dinsizliğe küfr ve küfrana düşen:
Deccal ve Yecüc ve Mecüc her türlü mukaddes değere düşman olan saldırgan inkarcı kimselerdir.İnsanları da fitneye düşürmeye çalışacaklardır Allaha karşı isyan edecek her türlü azgınlığı teşvik edeceklerdir. Yecüc ve Mecüc ayrıca anarşist yöntemleri ile insanları fesat ve bozgunculuk çıkarmaya dinsizliğe ve inkara yöneltecektir insanlar bu ahir zaman fitnelerinin etkisiyle bilerek ve isteyerek ahlaksızlığa, küfre ve isyana yöneleceklerdir

insanların akıllarını başlarına getirmek hikmetiyle arzdan bir hayvan çıkıp musallat olacak zir ü zeber edecek

Sonuç

Hem Deccalın hem de Yecüc ve Mecücün fitnesinin Hz. İsa tarafından ortadan kaldırılması tüm iman sahipleri için çok büyük bir müjdedir. Peygamber Efendimizin de bir hadisinde belirttiği gibi Hz. İsa ve müminler Yecüc ve Mecücden sonra senelerce yaşayacaklardır (Suyuti s. 93) Bu barışın güzel ahlakın huzurun ve güvenin hakim olduğu çok güzel bir çağ olacaktır.
Günümüzde Deccaliyetin fitnesi dünyayı sarmış durumdadır. İnkarcı ateizm materyalizm Darwinizm, ahlakı dejenerasyon ve savaşlar tüm insanları tehdit etmektedir İnsanları din ahlakından uzaklaştırmak için çok geniş çaplı bir propaganda yürütülmekte, bozgunculuk her gün daha da artmaktadır.
Bazı insanlar bilerek ve isteyerek, bazı insanlar ise farkında olmadan Deccal'in fitnesine kapılabilmektedirler.

Bu belalardan korunmanın tek çözümü ise insanların din ahlakına sarılmaları fikri bir mücadele içinde olmalarıdır. Ahir zamanın bu döneminde Allahın dinini yaşama konusunda gaflet içinde olmak hiçbir müminin istemeyeceği bir durumdur. Çünkü bu durum Bediüzzamanın bir sözünde ifade ettiği gibi bilerek ve isteyerek Deccalin ve Yecüc ve Mecücün fitnelerine destek olmak anlamına gelebilir.
İşte bu nedenle Müslümanların Deccalın oyununa gelmemek için şevkle heyecanla din ahlakına sarılmaları gerekmektedir.

0 yorum:

DÖNDÜM KIBLEYE...BAKTIM KABE'YE